Designed By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
 

Vedtægter gældende fra 01 01 2011.

Formål:

§ 1.     Laugets formål er:

           a) Sejlads og vedligeholdelse af laugets skibe.

           b) Deltage i sejladser og arr. for at /og udbrede kendskabet til vikingesejlads.

Hjemsted:

§ 2.     Lauget har hjemsted i Doverodde-

Medlemmer:

§ 3.     Som medlemmer kan optages alle interesserede, der støtter laugets formål. 

           Som laugsmedlemmer kan optages:

           a) Enkeltpersoner  b) Institutioner og Foreninger  c) Virksomheder

           Medlemsåret er kalenderåret.

Kontingent:

§ 4.     Kontingent for de tre medlemstyper fastsættes af generalforsamlingen og skal

           være indbetalt senest 31. marts året efter generalforsamlingen.

Generalforsamling:

§ 5.     Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed.

           Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i november med følgende

           dagsorden:

           1. Valg af dirigent

           2. Bestyrelsens beretning

           3. Aflæggelse af regnskab

           4. Fastsættelse af kontingent for næste år

           5. Indkomne forslag

           6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

           7. Valg af supleanter

           8. Valg af revisor

           9. Eventuelt

§ 6.     Indkaldelse til generalforsamling skal ske 14 dage før generalforsamlingen

           afholdelse, ske ved brev / e-mail til medlemmerne eller ved annonce i dags-

           pressen eller ugepressen.

Bestyrelsen:

§ 7.     Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

           Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær, kasserer, sejladsleder

           Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

           På lige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

           På ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

           Hvert år vælges 1 supleant til bestyrelsen.

           Hvert år vælges 2 revisorer.

           Hvert år vælges 1 revisorsupleant.

           Bestyrelsen kan suplere sig selv med resourser uden for bestyrelsen men

           uden stemmeret.

           Herunder en forretningsfører.

           Sekretæren fører beslutningsprotokol.

§ 8.     Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold vedrørende af ledelse af lauget.

           Alle beslutninger træffes ved stemmelighed.

           Lauget tegnes udaftil af formanden og et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen.

§ 9.     Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller et flertal i bestyrelsen finder

           det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er

           tilstede. Dagsudsendes med 5 dages varsel.

Sejladsudvalg:

§ 10.   Bestyrelsen nedsætter et sejladsudvalg på 5 laugsmedlemmer med den af

           bestyrelsen udpegede sejladsleder som formand.

§ 11.   Sejladsudvalget udarbejder et sejladsreglement afstemt med Søfartsstyrelsen

           regler og indstiller det til bestyrelsens godkendelse.

           Sejladsudvalget indstiller skippere og styrmænd til bestyrelsens godkendelse.

           Sejladsudvalget iværksætter, evt. i samarbejde med andre, uddannelse af

           aspiranter i navigation og sejlads med råsejlsbåde og andre relevante fag af

           betydning for vikingeskibssejlads.

Regnskab og revision:

§ 12.   Regnskabsåret løber fra 15. oktober til 14. oktober.

           Kasseren fører foreningens regnskaber og medlemsprotokol.

           Lauget kan ikke forpligtes ud over dens formue.

           Bestyrelsen kan tildele kasseren prokura.

§ 13.   Laugets regnskab revideres af 2 revisorer, valgt på generalforsamlingen.

           Regnskabet, forsynet med revisorenes påtegning og underskrift, fremlægges

           skriftligt på hvert års generalforsamling.

Vedtægtsændring:

§ 14.   Forslag til vedtægtsændringer forelægges på en generalforsamling og skal være

           udsendt til medlemmerne senest 7 dage inden generalforsamlingen. Til vedtag -

           else af vedtægtsændringer kræves 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

           Vedtægtsændringerne skal godkendes ekstraoridinær, eller den efterfølgende

           generalforsamling.

Ekstraoridinær generalforsamling:

§ 15.   Ekstraoridinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning

           hertil eller når mindst 20 % af foreningens medlemmer med angivelse af dags-

           orden fremsætter skriftlig anmodning herom.

           Beslutninger på den ekstraoridinære generalforsamling træffes ved simpelt

           stemmeflertal.

           Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal.

           Indkaldelse til ekstraoridinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages

           varsel og bekendtgøres på samme måde som nævnt i § 6.

Opløsning af lauget:

§ 16.   Lauget kan kun opløses, når det er vedtaget ved 2 afholdte general-

           forsamlinger, afholdt med 14 dages mellemrum.

           Vedtagelse af opløsning af lauget kan ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer

           ved personligt fremmøde stemmer herfor.

           Ved opløsning af lauget tilfalder aktiver almennyttige formål efter general -

           forsamlingens bestemmelse.

 

       

 
 

Neessund Vikingeskibs Laug